×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-02-22  

Nu startar arbetet mot barnfattigdom i Örebro.

Nu startar arbetet mot barnfattigdom i Örebro.

Nu startar arbetet med att bekämpa barnfattigdomen i Örebro Kommun.
Ansvarig för arbetet med att ta fram en handlingsplan är kommunalrådet Lena Beime (S).
För att markera starten på arbetet bjöds det in representanter från Örebro Kommun, näringslivet och föreningar till en föreläsning av Staffan Jansson.

Nu startar arbetet med att bekämpa barnfattigdomen i Örebro Kommun.
Ansvarig för arbetet med att ta fram en handlingsplan är kommunalrådet Lena Beime (S).
För att markera starten på arbetet bjöds det in representanter från Örebro Kommun, näringslivet och föreningar till en föreläsning av Staffan Jansson.

Det allvarliga är känslan av skam.

Det var många som kom till Staffan Jansson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, verksamhetschef vid Barnrättsakademin Örebro Universitet samt ledamot i Rädda Barnens riksstyrelse föreläsning i Sessionssalen i Rådhuset.
Lena Baastad (S), kommunstyrelseordförande, inledde med att säga att av Sveriges drygt två miljoner barn lever ungefär en tiondel i fattigdom.
När vi pratar om barnfattigdom i Sverige betyder det inte nödvändigtvis att vi pratar om barn som svälter eller saknar möjlighet att få utbildning, vi pratar normalt om en relativ fattighet även om det förekommer familjer där barnen inte får möjligheten att äta sig mätta dagligen.
Till stor del handlar barnfattigdomen i Sverige om att många barn inte har samma möjligheter som sina jämnåriga att åka på läger, följa med på skolutflykter och fritidsaktiviteter som kostar pengar.
Det allvarliga med den här fattigdomen är den känsla av skam och misslyckande som drabbar barnen, de drar sig för att bjuda hem vänner, många av barnen svarar med att dra sig undan eller agera allt för starkt utåtriktat och i båda fallen är risken stor att barnen förlorar möjligheten till en social gemenskap och känslan av att vara delaktiga i samhället.

Barnfattigdomen ökar i Örebro kommun.

Trots att Örebro kommun är en rätt välmående kommun så går det se att barnfattigdomen ökar, ökningen beror på flera olika saker men bland annat så är det högre arbetslöshet och att fler familjer är beroende av försörjningsstöd samtidigt som våra välfärdssystemen har urholkats och det är inte acceptabelt.
Lena Baastad var tydlig med att det här arbetet och målet att halvera barnfattigdomen till 2020 inte är politisk retorik, frågan är mycket viktigare.

Handlingsplan i augusti.

Lena Beime (S) har blivit utsedd att leda arbetet med att halvera barfattigdomen till 2020 och hon sa att det här var hennes viktigaste uppdrag hittills.
Lena Beime sa att hon vill hitta fler och nya metoder för att stärka familjers ekonomi och också för att lindra de negativa konsekvenserna.
I augusti ska handlingsplanen vara klar och under våren ska ett webb baserat verktyg tas fram för att alla ska kunna påverka arbetet.
- Vi vet vad barnfattigdom betyder i försämrad hälsa och socialt utanförskap och många av de här barnen bär med sig de oken in i vuxenlivet. Vi vet däremot inte vad vi ska göra åt det för att bryta den här negativa trenden sa Lena Beime.

Staffan Jansson har länge varit intresserad av barnfattigdomens verkningar.

Staffan Jansson intresserade sig tidigt för barnfattigdom, långt innan tidningarna började skriva om det.
Tillståndet i världen har blivit bättre, det är fler barn som överlever sina första år, men det finns fortfarande mycket att göra.
Staffan Jansson tog upp att mässlingen ligger bakom en stor del av de dödsfall med barn yngre än fem år. 300 000 - 400 000 barn dör varje år av mässlingen, innan vi i Sverige började vaccinera mot mässlingen så dog barn i Sverige av sjukdomen.
Det kan vara något att tänka på nu när fler blir tveksamma till att vaccinera sina barn.

Palestina har låg barnadödlighet.

Staffan Jansson berättade också att det i Palestina inte är lika hög dödlighet för små barn och anledningen till det är att om mamman dör i barnsäng till exempel så gifter pappan oftast om sig inom en månad och han gifter sig oftast med en syster eller kusin till sin fru.
Det har visat sig påverka barndödligheten kraftigt och den sedvänjan är ett bra skydd för små barn, så ibland behöver vi tänka efter innan vi klagar på andra seder.

Om bostadsområden inte sköts om kan det leda till en negativ trend.

Staffan Jansson var noga med att tala om att det är viktigt att göra samhällsinsatser för de barn som lever under fattiga förhållanden.
Barnbidraget är ett bra sätt att visa vad han menar eftersom det kommer alla barnfamiljer till del oavsett inkomster.
Ett sätt är också att inte låta områden förfalla utan rusta i god tid. Se till att det finns bra samhällsfunktioner även i de utsatta områdena. Om bostadsområden inte sköts om så blir det en negativ trend, de som har möjlighet flyttar därifrån och de som lever under knappa förhållanden flyttar in.

Högre tolerans i städer med problem.

I städer där det finns problem eller kanske snarare problemområden har det visat sig att det finns en högre tolerans mot missförhållanden som drabbar barn än i städer där problematiken är mindre.
Malmö är en stad där det finns en hel del problem just nu.
Malmö har inte riktigt klarat av den omställning som skulle behövts när staden gick från industri- till högskolestad.
Malmö har ofta pratat om att bara vi får ett universitet så kommer allt bli bättre men de har Sveriges största högskola och det har ju tydligen inte hjälpt.
Utbildning är viktigt men den måste nå de stora grupperna i staden och det har den inte gjort i Malmö.

I en jämförelse mellan Malmö och Uppsala upptäcktes det att socialvård och barnhälsovården hade mycket högre tolerans innan de ingrep om barn hade det svårt.
- De har på något vis devalverat sin inställning till detta, så de har en mycket högre tolerans innan de ingriper i familjer som har det riktigt dåligt.

I Lund hade de reagerat mycket snabbare, nu Malmö tillsatt en opolitisk kommission för att ta tag i problemen.
I Malmö har de ett ambitiöst kunskapsunderlag som de har lagt mycket resurser på enligt den s.k. Malmömodellen.
- Malmös kunskapsunderlag kommer att vara klart framåt sommaren och Örebro skulle kunna ta hem det för att lära av det sa Staffan Janssons.

Ett viktigt arbete.

Efter Staffan Janssons anförande fick vi en liten pratstund med honom och Lena Beime.
Staffan Jansson sa att det var ett mycket bra initiativ av Örebro kommun att ta tag i den här frågan och om de lyckas så kan de bli en förebild för hela landet.

Riktade åtgärder kan behövas.

De viktigaste sakerna är arbetsmarknad och boende eftersom det är det som sätter standarden för familjerna.
Det kan behövas riktade insatser mot till exempel ensamstående mammor som ofta har en mycket tuff situation. Samma sak med flyktingfamiljer där kan det också behövas mer riktade åtgärder.
Lena Beime var inne på samma spår som Staffan Jansson att det är jobb som är den viktiga frågan eftersom det är det som sätter upp förutsättningarna till stor del.
Att ha ett arbete gör också att människor känner sig delaktiga i samhället och det är något som är viktigt sa Lena Beime.

Det här är ett långsiktigt arbete.

Lena Beime är säker på att handlingsplanen kommer att vara klar i augusti, däremot tror hon inte att de kommer att ha alla svar och det här arbetet ska pågå under många år och Lena Beime sa att det är viktigt att hämta in ny kunskap under tiden.
- Ständigt förnya kunskapsinhämtandet vad det gäller forskning och bygga på erfarenheter av vad som fungerar det är också väldigt viktigt så att vi gör rätt saker.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar